Achterblijvend aantal vergunde woningen bedreigt nieuwbouwdoelstellingen

Beren in de bouw

Bouwberen Foto: CNS

  • Het aantal vergunde nieuwbouwwoningen in Nederland blijft achter bij de verwachtingen, wat leidt tot een verwachte daling in het aantal gerealiseerde nieuwbouwwoningen dit jaar.
  • De kabinetsdoelstelling van 100.000 nieuwe woningen per jaar komt hierdoor wederom in gevaar, een trend die zich de afgelopen jaren heeft voortgezet.
  • De noodzaak voor het versneld realiseren van nieuwbouwprojecten wordt steeds urgenter; gezien de oplopende achterstand vergt dat er in de komende jaren meer dan de gestelde 100.000 woningen per jaar gebouwd moeten worden.

Het streven van het kabinet om jaarlijks 100.000 nieuwe woningen te bouwen staat onder aanzienlijke druk, voornamelijk door het achterblijven van het aantal vergunde woningen.

Deze trend, die zowel uit sectorrapportages als overheidsverwachtingen naar voren komt, signaleert een zorgwekkende vooruitzicht voor de Nederlandse woningmarkt. Uit een recente analyse blijkt dat het aantal vergunningen voor nieuwbouwwoningen in het voorgaande jaar aanzienlijk achterbleef bij de doelstellingen, waardoor de verwachtingen voor het daadwerkelijk gerealiseerde aantal woningen dit jaar naar beneden bijgesteld moeten worden.

De impact van deze achterstand is tweeledig. Enerzijds beperkt het direct de mogelijkheden voor het oplossen van de huidige woningnood, anderzijds zet het de langetermijndoelstellingen van het kabinet onder druk.

Met elk jaar dat de doelstelling niet gehaald wordt, groeit de uitdaging om de opgelopen achterstand in te halen. Deskundigen waarschuwen dat, gezien de huidige ontwikkelingen, de ambitie van 100.000 woningen per jaar steeds meer een onhaalbare kaart lijkt.

Structurele achterstand betekent: nog veel meer woningen nodig dan 100.000 per jaar

Bovendien wijst recent onderzoek uit dat de situatie mogelijk nog ernstiger is dan op het eerste gezicht lijkt. De structurele achterstand in nieuwbouw betekent dat er in de komende jaren niet alleen voldaan moet worden aan de oorspronkelijke doelstelling van 100.000 woningen per jaar, maar dat er feitelijk een veel hoger aantal gerealiseerd moet worden om de groeiende behoefte aan woningen te kunnen bijbenen. Dit vraagt om een significante versnelling in het vergunningsproces en een verhoogde inzet op de bouw van nieuwe woningen.

De uitdagingen waar de Nederlandse woningmarkt momenteel voor staat, vereisen een gecoördineerde aanpak waarbij overheid, bouwsector en andere betrokken partijen nauw samenwerken om de vergunningsprocedures te versnellen en de bouwcapaciteit te vergroten. Alleen door een gezamenlijke inspanning kan de achterstand ingelopen worden en kan de woningnood op de lange termijn effectief worden aangepakt.

Een krimpende bouwsector zorgt inmiddels ook voor minder bouwvakkers. Het verdwijnen van die banen heeft een langdurig effect op de sector, omdat verloren werknemers niet gemakkelijk terugkeren. Dat kan leiden tot verdere stijgingen in vastgoedprijzen.

Het is duidelijk dat, wil Nederland haar ambities op het gebied van woningbouw realiseren, er op korte termijn actie ondernomen moet worden om de huidige trend te keren.