‘Bouw kleinere woningen en het stimuleer woningdelen’

Dordrecht

Dordt Foto: 12019 / Pixabay

  • Benadruk het bouwen van kleinere woningen en stimuleer woningdelen als snelle maatregelen tegen het woningtekort, daarvoor pleitten experts tijdens het wooncongres.
  • Tijdens het congres werd he belang van eigendomsneutraal beleid, collectieve woonvormen, en efficiënt grondgebruik voor een duurzame woningmarkt benadrukt.
  • Pak ook de financiële en praktische uitdagingen van klimaatverandering op de woningmarkt aan, daarbij werd ook een voorstel voor een klimaatlabel voor woningen gedaan.

Tijdens het Wooncongres, georganiseerd door Platform31 en de TU Delft, kwamen experts bijeen om licht te werpen op de kritieke situatie van de Nederlandse woningmarkt. Belangrijke thema’s, variërend van directe oplossingen tot langdurige beleidshervormingen, werden besproken om de aanhoudende wooncrisis aan te pakken.

Professor Peter Boelhouwer, hoogleraar Huisvestingssystemen, en Anneloes Blankendaal van Platform31 presenteerden een reeks van directe en innovatieve oplossingen om de druk op de woningmarkt te verlichten.

Ze benadrukten de noodzaak van het bouwen van kleinere woningen en het stimuleren van woningdelen als antwoord op demografische veranderingen en het oplopende woningtekort.

Met name werd het potentieel van tijdelijke huisvesting en het beter benutten van de bestaande woningvoorraad onderstreept als snelle oplossingen voor de wooncrisis.

Lange termijn beleidshervormingen

Boelhouwer pleitte ook voor substantiële, structurele hervormingen van de woningmarkt. Hij stelde een gelijkere behandeling van kopers en huurders voor en benadrukte de behoefte aan een eigendomsneutraal woonbeleid. Verder werd het belang van collectieve woonvormen en het efficiënt inzetten van grondwaardeontwikkeling aangehaald. Deze lange termijn visie omvat ook een pleidooi voor rijksverantwoordelijkheid en significante financiële investeringen in de woningbouw.

Klimaatverandering en de woningmarkt

Een ander essentieel onderwerp dat tijdens het congres werd aangesneden, betrof de impact van klimaatverandering op de woningmarkt. Sander Burgers van ING benadrukte de financiële lasten van het verduurzamen van de woningvoorraad en het aanpassen aan klimaatgerelateerde risico’s zoals wateroverlast en funderingsschade. Hij stelde voor om elk huis van een klimaatlabel te voorzien om risico’s beter zichtbaar te maken en pleitte voor een eerlijke verdeling van de kosten om klimaatsegregatie te voorkomen.

De presentaties op het Wooncongres schetsen een complex beeld van de Nederlandse woningmarkt, gekenmerkt door urgente uitdagingen maar ook door potentiële oplossingen.

Voor de toekomstige minister van Wonen ligt er een duidelijke opdracht klaar: het nemen van zowel directe maatregelen als het initiëren van fundamentele hervormingen om de wooncrisis effectief aan te pakken.

De impact van klimaatverandering op de woningmarkt vereist bovendien een proactieve en inclusieve benadering, om de bestaanszekerheid van alle Nederlanders te waarborgen.