De Jonge erkent beeld van verslechterde omstandigheden voor investeerders in de Nederlandse woningmarkt in brief aan Tweede Kamer

Hugo de Jonge, minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening. Foto: Beeld: ©RVD – Valerie Kuypers en Martijn Beekman

  • Minister Hugo de Jonge benadrukt de noodzaak van samenwerking tussen overheid, marktpartijen en investeerders om de woningbouwopgave van 981.000 woningen tot 2030 te realiseren, met een focus op betaalbare woningen.
  • De minister stelt drie kerninitiatieven voor om het investeringsklimaat te verbeteren: structureel overleg met partijen, monitoring en rapportage, en inzet op publiek-private samenwerking.
  • Naast fiscale maatregelen en aanpassingen in huurbeleid, benadrukt De Jonge de noodzaak van een stabiel en voorspelbaar beleid voor investeerders in de vastgoedmarkt.

“Een goed investeringsklimaat voor vastgoed is van belang, om zo de woningbouwopgave te kunnen faciliteren”, dat schrijft minister Hugo de Jonge afgelopen vrijdag in een brief aan de Tweede Kamer.

Met de brief komt hij tegemoet aan vragen van Kamerlid Merlien Welzijn (NSC), die de minister verzocht verzochtt om samen met marktpartijen in beeld te brengen welke ontwikkelingen er zijn in de investeringsbereidheid.

Met een doelstelling om tegen 2030 maar liefst 981.000 woningen te bouwen, waarvan twee derde betaalbaar moet zijn, wordt de noodzaak voor een breed gedragen inzet en samenwerking benadrukt.

Inzet en samenwerking van cruciaal belang

De Jonge wijst op de essentiële rol van samenwerking tussen diverse stakeholders, waaronder het Rijk, provincies, gemeenten, bouwers, projectontwikkelaars, woningcorporaties en niet te vergeten, de investeerders.

Deze samenwerking is fundamenteel om de uitdagende woningbouwopgave het hoofd te bieden. De minister erkent het beeld van verslechterde omstandigheden voor investeerders in de Nederlandse woningmarkt en zet daarom in op verbetering van het investeringsklimaat door middel van drie kerninitiatieven.

bron: CBRE / Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

De kerninitiatieven die De Jonge voorstelt, zijn gericht op het creëren van een duurzaam en aantrekkelijk investeringsklimaat:

  1. Structureel overleg met partijen: Het opzetten van regelmatige gesprekken tussen de overheid en marktdeelnemers moet zorgen voor wederzijds begrip en betere samenwerking. Dit overleg dient als platform om de uitdagingen en kansen in de woningmarkt te bespreken en gezamenlijk naar oplossingen te zoeken.
  2. Monitoring en rapportage: Door het volgen en rapporteren van ontwikkelingen in de woningmarkt, kunnen trends en knelpunten vroegtijdig worden geïdentificeerd. Dit zal bijdragen aan het nemen van geïnformeerde beslissingen en het bijsturen van beleid waar nodig.
  3. Inzet op publiek-private samenwerking: De Jonge benadrukt het belang van samenwerking tussen de publieke en private sector bij het ontwikkelen en realiseren van woningbouwprojecten. Deze aanpak moet leiden tot meer schaal, zekerheid en voorspelbaarheid in het ontwikkel- en productieproces van nieuwe woningen.

Fiscale maatregelen en huurbeleid

Naast deze initiatieven, wijst De Jonge op de noodzaak van een goed fiscaal beleid en aanpassingen in het huurbeleid om het investeringsklimaat te verbeteren.

Zo is er bijvoorbeeld een nieuwbouwopslag geïntroduceerd en wordt de maximale huurverhoging in de middenhuur gekoppeld aan de CAO-loonontwikkeling plus één procentpunt. Ook worden de effecten van fiscale maatregelen op de investeringsbereidheid nauwlettend in de gaten gehouden.

Minister De Jonge benadrukt dat voor het realiseren van de woningbouwopgave een langdurige inzet op samenwerking, stabiliteit en voorspelbaarheid nodig is.

Door middel van de voorgestelde initiatieven en aandacht voor zowel fiscale als huurmarktgerelateerde aspecten, streeft de minister ernaar een gunstig klimaat te creëren voor investeerders. Dit is cruciaal om de benodigde kapitaalinjectie voor de bouw van 981.000 nieuwe woningen te realiseren en daarmee een antwoord te bieden op de grote maatschappelijke woningbouwopgave van Nederland.

bron: CBRE / Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Minister wil versterkte publiek-private samenwerking

De minister onderstreept het belang van transparantie en betrouwbare informatie voor het verbeteren van het investeringsklimaat in de Nederlandse woningmarkt. Om dit te realiseren, werkt hij aan het ontwikkelen van een periodieke vastgoedrapportage.

Deze rapportage zal de ontwikkelingen in de vastgoedmarkt nauwkeurig in kaart brengen, waardoor een eenduidig en gezamenlijk beeld ontstaat van de cijfers en trends. Dit initiatief is bedoeld om de besluitvorming op investeringsbeleid te ondersteunen en de versnippering en verschillen in beeldvorming binnen de sector tegen te gaan. Door een helder overzicht te bieden van de stand van zaken in de vastgoedmarkt, beoogt de minister de basis te leggen voor een gezond investeringsklimaat en de samenwerking tussen overheid en marktpartijen te faciliteren.

Daarnaast zet De Jonge in op een versterkte publiek-private samenwerking om de woningbouwopgave effectief aan te pakken.

Deze aanpak moet leiden tot meer betrokkenheid van investeerders bij specifieke woningbouwprojecten en bijdragen aan een versnelling van het ontwikkel- en bouwproces. Door een structurele dialoog en samenwerking tussen overheden, woningcorporaties, ontwikkelaars en bouwbedrijven te bevorderen, wil de minister zorgen voor meer schaal, zekerheid en voorspelbaarheid in de woningbouw.

Dit initiatief omvat het maken van langdurige afspraken over de ontwikkeling en afname van woningen, wat cruciaal is voor het opschalen en versnellen van de productie van betaalbare woningen. Zo streeft De Jonge ernaar een solide fundament te leggen voor de realisatie van de ambitieuze woningbouwopgave.

Titelafbeelding: ©RVD – Valerie Kuypers en Martijn Beekman