Gemeenten kregen de eerste maanden via meldpunt ‘Goed Verhuurderschap’ veel onbruikbare meldingen

Vrouw

Vrouw Foto: Brad O'Reilly / Unsplash

  • Veel gemeenten ervaren problemen met de afhandeling van meldingen bij de nieuw ingestelde meldpunten Goed Verhuurderschap, waarbij veel meldingen niet relevant zijn onder de nieuwe wetgeving.
  • De Wet Goed Verhuurderschap, actief sinds juli 2023, stelt regels op tegen huurmisstanden maar praktische uitdagingen belemmeren de handhaving.
  • Enkele gemeenten zien successen, zoals Arnhem met een daadwerkelijke handhaving, maar over het algemeen is er nog ruimte voor verbetering in de toepassing van de wet.

De Wet Goed Verhuurderschap (Wgv) beoogt gemeenten meer handvatten te bieden om tegen deze misstanden op te treden.

Echter, de praktijk blijkt weerbarstiger. Uit een rondvraag van Binnenlands Bestuur blijkt dat veel meldingen bij de nieuwe meldpunten niet relevant zijn voor de Wgv.

Gemeenten zoals Alkmaar en Heerlen ontvangen meldingen die geen betrekking hebben op de wet, vaak omdat deze over corporaties gaan die buiten de reikwijdte van de Wgv vallen. Zelfs in steden als Groningen, die actief meldingen ontvangen, blijkt een groot deel van de klachten niet onder de wet te vallen.

Probleem met anonieme meldingen

Sinds januari 2023 zijn gemeenten verplicht om meldpunten Goed Verhuurderschap op te zetten. Deze meldpunten dienen als aanspreekpunt voor huurders die misstanden ervaren, zoals onredelijke huurprijzen, discriminatie, intimidatie en onjuiste servicekosten.

Een bijzonder probleem vormen de anonieme meldingen, waarbij onvoldoende informatie beschikbaar is om actie te ondernemen.

Dit bemoeilijkt het onderzoek en de eventuele handhaving, aangezien de identiteit van de overtreder vaak onbekend blijft.

De meeste gemeenten zijn nog bezig met het verfijnen van hun procedures en het vergroten van de kennis onder ambtenaren. Apeldoorn benadrukt dat de uitdaging vooral ligt in het omgaan met situaties die voorheen als privaatrechtelijk werden beschouwd. Dit suggereert dat er een leercurve is voor gemeenten om effectief om te gaan met de nieuwe verantwoordelijkheden die de Wgv met zich meebrengt.

In Arnhem heeft wel al daadwerkelijk een handhaving plaatsgevonden. Daarbij werd een verhuurder beboet wegens het afsluiten van nutsvoorzieningen en het verwaarlozen van het onderhoud aan de woning.