Huis aanpassen aan klimaatverandering drijft vastgoedprijzen op: een duurzame uitdaging

Appartementen, illustratie

Appartementen Foto: CNS

  • Hoofdeconomen van ABN AMRO, ING en Rabobank voorspellen stijgende kosten voor het aanpassen van woningen aan klimaatverandering.
  • Zowel huiseigenaren als huurders worden geconfronteerd met financiële uitdagingen, inclusief herstelkosten en potentieel hogere huren.
  • Verduurzaming biedt kansen voor het behoud van woningen in de vrije huursector, wat leidt tot een positief effect op huurinkomsten.
  • Lees ook: Nederlandse huizenmarkt moet impact van wateroverlast beter inprijzen.

Klimaataanpassingen en het verduurzamen van woningen maakt het wonen veel duurder, zo waarschuwen grootbanken. Vastgoedprijzen kunnen hierdoor dus ook verder oplopen.

Zoals we al eerder bespraken, heeft klimaatverandering niet alleen gevolgen voor de waarde van vastgoed, maar raakt het ook direct huiseigenaren en huurders.

Huurders riskeren inboedelschade en kunnen te maken krijgen met hogere huren als gevolg van herstelwerkzaamheden, terwijl verhuurders de initiële kosten voor deze aanpassingen moeten dragen.

Nu benadrukken hoofdeconomen van ABN AMRO, ING en Rabobank dat de financiële last van het klimaatbestendig maken van woningen in Nederland significant zal toenemen. Zonder ingrijpen van de overheid dreigt de kloof tussen de financieel zwakkeren en sterkeren te vergroten, waarschuwen zij.

Kosten van verduurzaming

Het energiezuinig maken van woningen is een van de grootste uitdagingen, met een geschatte jaarlijkse kost tot 2050 van zo’n 1 procent van het bbp, aldus Marieke Blom van ING.

Investeringen kunnen zich wel terugverdienen en zien we terug in de woningwaarde, de vastgoedprijzen zullen zeker oplopen.

Naast energiebesparende maatregelen vormen aanpassingen aan wateroverlast, droogte en hitte een significante kostenpost, goed voor ongeveer 0,2 procent van het bbp per jaar. Schade aan funderingen door droogte en bodemdaling vraagt eveneens om aanzienlijke investeringen.

De economen pleiten voor betere informatiedeling tussen overheid, hypotheekverstrekkers, verzekeraars en taxateurs over klimaatrisico’s en -kosten. Een uniform klimaatlabel kan kopers helpen de risico’s mee te wegen in hun aankoopbeslissing, wat kan leiden tot een waardedaling van risicovolle woningen. Ook stellen ze voor het funderingsherstelfonds uit te breiden met andere schade- en kostenposten.

Verduurzaming kan woningbeleggers helpen

Niettemin liggen er ook kansen in deze uitdagingen. ABN AMRO suggereerde eerder dat verduurzaming beleggers kan helpen hun huurwoningen in het vrije segment te houden. Door matig geïsoleerde woningen te verduurzamen, kunnen deze woningen competitief blijven in de vrije huursector, waar hogere huren gevraagd kunnen worden. Dit biedt niet alleen financiële voordelen voor verhuurders, maar draagt ook bij aan een duurzamere woningvoorraad.

De aanpassing aan klimaatverandering brengt voor zowel huiseigenaren als huurders financiële uitdagingen met zich mee.

Echter, door strategisch te investeren in verduurzaming, kunnen er nieuwe kansen ontstaan die niet alleen de leefbaarheid verbeteren, maar ook bijdragen aan een positieve ontwikkeling van de vastgoedmarkt.