Impactanalyse van huurverhogingen: inflatiecorrectie niet toegestaan vs. wel toegestaan

Appartement

Appartement Foto: StockSnap / Pixabay

  • Scenario’s met en zonder inflatiecorrectie hebben verschillende effecten op de huurmarkt.
  • Huurders profiteren van stabiliteit bij het niet toestaan van inflatiecorrectie.
  • Verhuurders en investeerders hebben baat bij scenario’s met inflatiecorrectie.

De mogelijke terugbetaling miljarden aan ‘onrechtvaardige’ huurverhogingen houdt verhuurders bezig.

Kantonrechters in Amsterdam hebben geoordeeld dat de wijze waarop huurverhogingen in sommige contracten van de vrije sector zijn opgenomen, in strijd is met Europees recht. Het is echter nog maar de vraag of het echt zo ver komt dat er miljarden aan huur terugbetaald moeten worden.

Niettemin schetsen we in het kort de twee scenario’s om te zien waar we dan staan. Daarbij moet aangetekend worden dat gunstige korte termijneffecten voor een partij altijd eenvoudiger te overzien zijn dan mogelijke negatieve lange termijneffecten.

Aan de hand van onze eerdere artikelen en een inventarisatie door vastgoedadviseur CBRE zetten we de twee mogelijke situaties op een rijtje:

Situatie 1: Inflatiecorrectie straks echt niet toegestaan

In dit scenario worden huurverhogingen losgekoppeld van de inflatie, wat betekent dat huurprijzen niet mogen stijgen in overeenstemming met de inflatiecijfers. Dit heeft diverse implicaties voor zowel huurders als verhuurders:

Effect op Huurders:
Voor huurders biedt dit scenario meer stabiliteit en voorspelbaarheid. Huurders, met name die uit lagere inkomensgroepen, zouden minder financiële druk ervaren omdat hun huurprijzen niet zullen stijgen met de inflatie.

Dit helpt hen om hun uitgaven beter te beheren en voorkomt onverwachte verhogingen van de woonlasten.

Effect op Verhuurders:
Aan de andere kant kunnen verhuurders in dit scenario geconfronteerd worden met een daling in hun inkomsten, aangezien hun huurinkomsten niet in lijn blijven met de stijgende kosten van levensonderhoud.

Dit kan hun rendement op investeringen verlagen en kan hen ontmoedigen om verder te investeren in huurwoningen of onderhoud en renovaties uit te voeren.

Marktimpact:
Op de langere termijn kan dit leiden tot een verminderde interesse van beleggers in de huurmarkt, wat kan resulteren in een afname van de kwaliteit en beschikbaarheid van huurwoningen.

Dit scenario kan ook leiden tot een verschuiving naar meer verkoop van huurwoningen, waardoor de krapte op de woningmarkt mogelijk verder toeneemt.

Situatie 2: Inflatiecorrectie toch wel toegestaan

Wanneer huurverhogingen zijn gekoppeld aan de inflatie, kunnen verhuurders de huurprijzen jaarlijks verhogen op basis van het inflatiecijfer. Dit scenario heeft eveneens aanzienlijke effecten op de huurmarkt:

Effect op Huurders:
Huurders kunnen in dit scenario hogere jaarlijkse huurverhogingen verwachten, wat hun financiële lasten kan verhogen. Dit kan vooral problematisch zijn voor huurders met een vast of laag inkomen, omdat hun huurkosten sneller kunnen stijgen dan hun inkomsten. Het risico op huurachterstanden en gedwongen verhuizingen kan toenemen.

Effect op Verhuurders:
Voor verhuurders biedt dit scenario de mogelijkheid om hun inkomsten te beschermen tegen inflatie. Dit helpt hen om de stijgende kosten van onderhoud, belastingen en andere uitgaven te dekken, waardoor hun investeringen rendabel blijven.

Het kan ook meer beleggers aantrekken naar de huurmarkt, wat kan bijdragen aan een grotere beschikbaarheid van huurwoningen.

Marktimpact:
Een markt met inflatiecorrectie kan leiden tot hogere huurprijzen op de lange termijn, wat de toegankelijkheid van huurwoningen voor lagere inkomensgroepen kan verminderen.

Echter, het zorgt ook voor een stabielere inkomstenstroom voor verhuurders en kan de kwaliteit van het woningaanbod verbeteren door meer investeringen in onderhoud en nieuwbouw te stimuleren.

Scenario’s zonder inflatiecorrectie bieden dus in ieder geval direct meer bescherming en stabiliteit voor huurders, maar kunnen de inkomsten en investeringsbereidheid van verhuurders onder druk zetten. Aan de andere kant bieden scenario’s met inflatiecorrectie financiële bescherming voor verhuurders en kunnen ze meer investeringen in de huurmarkt aantrekken, maar verhogen ze ook de financiële lasten voor huurders.