IVBN pleit voor 4 aanpassingen in de wet betaalbare huur om investeringen te stimuleren

Schrijven is schrappen

Schrijven is schrappen Foto: CNS

  • IVBN, de Vereniging van Institutionele Beleggers in Vastgoed, stelt voor om de waardering van B- en C-label woningen te verbeteren en pleit voor indexatie van de Woningwaarderingstabel met inflatie plus 1%.
  • De vereniging bepleit het verlengen van de nieuwbouwopslag van 10% voorbij de jaren 2024 en 2025 en adviseert een verlaging van de overdrachtsbelasting naar 6%.
  • IVBN benadrukt het belang van een stabiel en gunstig investeringsklimaat voor de toevoeging van nieuwe middenhuurwoningen aan de woningmarkt, gericht op lange-termijninvesteringen.

Met de aanstaande behandeling van de Wet betaalbare huur in de Kamer, heeft IVBN duidelijk gemaakt dat aanpassingen nodig zijn om te zorgen voor een gezond investeringsklimaat op de Nederlandse woningmarkt.

Deze aanpassingen zijn niet alleen essentieel voor het behoud van het huidige investeringsniveau, maar ook voor het stimuleren van verdere bijdragen aan de broodnodige uitbreiding van het woningaanbod.

Vastgoedinvesteerder Bouwinvest vindt ook dat deze wet voldoende ruimte moet bieden, maar IVBN komt daarbij met een aantal concrete voorstellen.

Aanbevelingen voor een evenwichtige wet

IVBN’s standpunten, zoals uiteengezet in een recent artikel in Vastgoed Journaal, bevatten een viertal specifieke aanbevelingen.

Ten eerste wordt de noodzaak benadrukt om de waardering van woningen met een B- of C-energielabel te verbeteren.

Ten tweede stelt IVBN voor om de Woningwaarderingstabel jaarlijks te indexeren met inflatie plus een extra 1%. Deze maatregel zou beleggers bescherming bieden tegen inflatierisico’s en de financiële haalbaarheid van langetermijninvesteringen ondersteunen.

Ten derde wordt voorgesteld om de nieuwbouwopslag van 10% uit te breiden voorbij de initiële jaren van 2024 en 2025. Deze opslag stimuleert de ontwikkeling van nieuwe woningen, een kritieke behoefte in de huidige krappe woningmarkt.

Een laatste, maar zeer significante aanbeveling, is de verlaging van de overdrachtsbelasting naar 6%. Dit zou direct invloed hebben op de kostenkant van woningbeleggingen en daarmee de drempel voor nieuwe investeringen verlagen.

Nuance: het zijn niet alleen institutionele beleggers die de markt maken

De afgelopen vijf jaar hebben de leden van IVBN aanzienlijk bijgedragen aan de woningmarkt door 45.000 nieuwe middenhuurwoningen toe te voegen, zo stelt de vereniging althans zelf.

IVBN vindt dat deze inzet de betrokkenheid van institutionele beleggers bij het adresseren van de woningnood in Nederland toont. Voor de voortzetting van deze essentiële bijdragen is echter een stabiel en gunstig investeringsklimaat noodzakelijk.

In deze discussie, lijkt het echter wel van belang om een nuance aan te brengen met betrekking tot de betrokkenheid van niet-institutionele partijen, zoals particuliere beleggers, in de woningmarkt.

De suggestie dat enkel institutionele beleggers een langetermijnvisie hanteren op hun investeringen, doet geen recht aan de realiteit waar ook particuliere beleggers zich in bevinden. Velen van hen investeren met een visie op de lange termijn en dragen bij aan het woningaanbod, vaak gedreven door een persoonlijke betrokkenheid bij de leefbaarheid van hun omgeving.

Echter, door recente wijzigingen, waaronder aanpassingen in box 3, ervaren juist deze kleinere spelers aanzienlijke uitdagingen die hun capaciteit om bij te dragen aan de woningmarkt onder druk zetten.

De roep om een level playing field is daarom niet alleen relevant maar ook noodzakelijk om te voorkomen dat de woningmarkt een speelveld wordt waar enkel de grootste partijen kunnen overleven. De stapeling van maatregelen, waaronder fiscale verzwaringen en strenge regelgeving, plaatst zowel particuliere, institutionele als woningcorporaties (woco’s) onder financiële druk.

Langdurig negatieve cashflows zijn voor geen enkele partij houdbaar.