Woningnood in Nederland: ook een nieuw kabinet wil veel van wat al het huidige beleid is

Den Haag

Den Haag Foto: djedj / Pixabay

  • De mogelijke nieuwe coalitie zet het beleid voort om jaarlijks 100.000 woningen te bouwen.
  • Het hoofdlijnenakkoord stelt dat er maatregelen genomen moeten worden om private huur, middenhuur en vrije huur aantrekkelijker te maken.
  • Wel zien we een voortzetting en uitbreiding van de maatregelen om woningbouw te stimuleren, met uiteraard mogelijk dezelfde moeilijkheden in de uitvoering.

In politiek Den Haag is de aanpak van de woningnood een van de minst omstreden kwesties.

Ongeacht de politieke kleur is iedereen het erover eens dat er de komende jaren grootscheeps bijgebouwd moet worden.

Het nieuwe hoofdlijnenakkoord stelt dat er elk jaar 100.000 woningen bij moeten komen, een doelstelling die al in het coalitieakkoord van het kabinet Rutte-IV uit december 2021 werd geformuleerd.

Dit beleid voortzetten lijkt allicht een no-brainer, maar stelt ook een komend kabinet voor moeilijkheden in de daadwerkelijke uitvoering van het streven. In 2023 is het gestelde doel om 100.000 nieuwe woningen te bouwen in Nederland door het vorige kabinet in ieder geval niet gehaald.

Sociale huurnormen bij de nieuwe coalitie

De nieuwe coalitie wil de ministerspost voor Volkshuisvesting behouden, maar stelt wel een belangrijke aanpassing voor in het wetsvoorstel.

Het hoofdlijnenakkoord stelt dat per gemeente ‘minimaal 30 procent gemiddeld’ van de nieuwbouw sociale huur moet zijn, wat betekent dat gemeenten lokaal mogen afwijken.

Dit verschilt van de oorspronkelijke eis van 30 procent per gemeente, die door de Vereniging voor Nederlandse Gemeenten (VNG) werd gesteund omdat het een eenduidig en meetbaar streven is.

Nog een verandering ten opzichte van het door De Jonge ingezette beleid is dat het hoofdlijnenakkoord stelt dat er maatregelen genomen om private huur, middenhuur en vrije huur aantrekkelijker te maken.

Hieronder valt, volgens de overeenkomst tussen de partijen, het ‘verminderen van de regeldruk’ en ‘waar mogelijk’ belastingdruk voor de bouw van huurwoningen. Er komen ook bindende afspraken met woningbouwcorporaties over middenhuur.

Andere belangrijke maatregelen en continuïteit

Ondanks deze verschillen houdt de nieuwe coalitie vast aan de norm dat tweederde van de nieuwbouw ‘betaalbaar’ moet zijn, inclusief sociale huur, middenhuur en koopwoningen voor middeninkomens.

Daarnaast zijn er nog talloze overeenkomsten met het beleid van het demissionaire kabinet, zo constateert ook Binnenlands Bestuur.

Zo wil de nieuwe coalitie voldoende woningen voor ouderen bouwen om doorstroming te bevorderen en bindende afspraken maken met woningcorporaties over de bouw van sociale en middenhuurwoningen.

Verder wordt ingezet op het beter benutten van de bestaande woningvoorraad door op te toppen, te splitsen en te transformeren, het versnellen van procedures en het vergroten van de ambtelijke capaciteit bij overheden.